اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۱۴۳۶۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۴۱۷۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۷۶۸۴۷ ۰۰۹۸
۹۳۵۷۹۲۳۶۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شاد اباد ، بهاران 2 ، مجتمع اداری پاسارگاد

فولاد برساد

تلفن

  • ۶۶۱۴۳۶۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۱۴۱۷۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۰۷۶۸۴۷ ۰۰۹۸
  • ۹۳۵۷۹۲۳۶۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  شاد اباد ، بهاران 2 ، مجتمع اداری پاسارگاد