اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۱۴۳۶۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۴۱۷۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۷۶۸۴۷ ۰۰۹۸
۹۳۵۷۹۲۳۶۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شاد اباد ، بهاران 2 ، مجتمع اداری پاسارگاد

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • شاد اباد ، بهاران 2 ، مجتمع اداری پاسارگاد

  • :
  • ۶۶۱۴۳۶۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۱۴۱۷۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آرمان نبی زاده
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۱۴۳۶۸۲
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۱۴۳۹۵۶
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۰۷۶۸۴۷

آدرس